Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pilsweiser S.A. Zarząd Pilsweiser S.A. z siedzibą w Siołkowej, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000415437, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 26 czerwiec 2013 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie spółki Pilsweiser S.A., 33-330 Grybów, Siołkowa 264.

Menu