Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na stworzenie projektu graficznego oraz wymyśœlenie imienia maskotki browaru PILSWEIZER S.A.

1. Organizatorem jest BROWAR PILSWEIZER S.A.

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego oraz zaproponowanie imienia dla maskotki BROWARU PILSWEIZER S.A.: Alternatywne pomysły mile widziane.

3. Konkurs skierowany do wszystkich osób powyżej 18 roku życia.

4. Do konkursu należy zgłosić co najmniej 1 projekt.

5. Projekt powinien być zapisany w formacie jpg lub pdf

6. Projekt powinien umożliwiać jego wykorzystanie w formie nadruku na przedmiotach reklamowych, w wydawnictwach, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych jak również w prezentacjach, grafice internetowej oraz podczas wydarzeń promocyjnych i informacyjnych, w różnych formatach i rozmiarach.

7. Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowišzującego prawa, praw osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające ww. prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całoœci lub w części były zgłaszane na inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci.

9. Pracę konkursowe należy dostarczyć jako załącznik do e-maila, TYTUŁ EMAIL: „MASKOTKA PILSWEIZER ”, wysłany na adres: r.domanski@pilsweiser.com.

10. Ogłoszenie Konkursu: 20 sierpień 2015 r.

11. Ostateczny termin składania prac: 10 wrzesień 2015 r.

12. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane 15 wrześœnia 2015 roku na stronie pilsweizer.com w zakładce STREFA PIWOSZA / AKTUALNOŚCI.

13. Uczestnik będący zwycięzcą zostanie poinformowany drogą e-mailową.

14. Nagroda. Zwycięzca konkursu otrzyma Smartphone Projector 2.0

15. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oœświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególnośœci nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

16. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej dostarczonej Organizatorowi oraz prawa do nieograniczonego korzystania i rozporądzania przez Organizatora.

17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Regulaminie rozstrzyga Organizator.

19. Poprzez wysłanie prac Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin.

20. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

21. Odpowiedzialnośćœć za naruszenie praw osób trzecich do prac nadsyłanych na Konkurs w całoœci obciąża Uczestnika Konkursu.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata Konkursu.

projector2

Menu