Wezwanie

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Zarząd spółki Browar Pilsweizer Spółka Akcyjna z siedzibą w Siołkowej 264, 33-330
Grybów (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie
ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.
1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w
celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym
pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie
Spółki w Siołkowej 264, 33-330 Grybów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w
godzinach od 8:00 do 14:00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o
wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na
komunikację z akcjonariuszami.

Menu