Akcjonariat

1. Informacje PKO BP BM dla Akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy

Zasady obsługi Akcjonariuszy zostały przez PKO BP BM określone w Regulaminie rejestru

akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego (dalej” Regulamin”), który przesyłamy

Państwu w załączeniu.

PKO BP BM ww. Regulamin udostępni na stronie internetowej PKO BP BM od dnia 27.02.2021 r.

Link do strony www.bm.pkobp.pl/era/. (obecnie strona jest zablokowana). Akcjonariusze będą mieli

również dostęp do ww. informacji poprzez kafelek „Rejestr akcjonariuszy” (od 27.02.2021 r.)

udostępniony na stronie głównej PKO BP BM http://www.bm.pkobp.pl

W celu zapewnienia Akcjonariuszom łatwego dostępu do informacji Spółka może ww. linki

zamieścić na swojej stronie internetowej.

Na ww. stronie oprócz wspominanego Regulaminu Akcjonariusze znajdą informacje, zarówno

dotyczące lokalizacji POK PKO BP BM, w których będą mogli zostać obsłużeni jak też informacje o

zakresie czynności wykonywanych na rzecz akcjonariusza przez PKO BP BM w związku z

prowadzaniem przez PKO BP rejestru akcjonariuszy Państwa Spółki.

Dodatkowo strona zawiera, między innymi:

1. informacje o funkcjonalności aplikacji eRA z perspektywy Akcjonariusza

2. sekcje pytań i odpowiedzi, gdzie akcjonariusze znajdą informacje podzielone tematycznie między

innymi w zakresie:

  sposobu zmiany danych osobowych i kontaktowych, czy możliwości udzielenia zgody na

komunikacje elektroniczną z PKO BP BM i Spółką

–  zakresu wymaganych dokumentów przy zbyciu/ darowiźnie / spadku akcji zapisanych w

rejestrze akcjonariuszy

  sposobach powiadamiania przez PKO BP BM o dokonanych wpisach

  informacje o tym czym jest wyciąg z rejestru akcjonariuszy czy też świadectwo rejestrowe

  jak również informacje o możliwych powodach problemów z logowaniem do aplikacji eRA czy

o zajęciach komorniczych

Ww. informacje będą przez PKO BP BM aktualizowane w miarę potrzeb.

Dodatkowo ww. zestaw informacji, wraz z opisem aktualnej funkcjonalności eRA (perspektywa

Akcjonariusz)  Akcjonariusze będą mieli dostępny w aplikacji pod klawiszem „pomoc”.

 

2. Kanały Obsługi Akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy oraz zakres ich obsługi

PKO BP BM będzie obsługiwał Państwa Akcjonariuszy, w następujący sposób:

1) w POK w godzinach ich pracy – w pełnym zakresie wynikającym z przepisów prawa, niezależnie

od tego czy Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację elektroniczną czy tez nie. Lista POK

znajduje się na stronie internetowej https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/. Lista POK PKO BP

BM będzie również dostępna dla akcjonariuszy na stronie wskazanej w pkt. 2

W POK PKO BP BM Akcjonariusze ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy od 1 marca 2021 r.będą

mieli możliwość realizacji wszystkich czynności wynikających z przepisów prawa, w tym w

szczególności będą mieli możliwość:

  pobrania bezpłatnie wyciągu z rejestru akcjonariuszy, stanowiącego informacje o której

mowa  w art. 328 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych,

  wskazania rachunku bankowego do ich indywidualnego Rejestru Rynku Niepublicznego

za pomocą którego wypłacane będą zobowiązanie pieniężne spółki o ile Statut Spółki nie

przewiduje inaczej.

 

2) za pośrednictwem aplikacji eRA (część dedykowana dla Akcjonariuszy) – Akcjonariusze, którzy

wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną ze Spółką oraz PKO BP BM (profil pasywny) oraz

podali numer telefonu komórkowego.

W aplikacji eRA Akcjonariusze od 1 marca 2021 r. będą mieli możliwość zarówno przeglądu

rejestru akcjonariuszy jak też możliwość bezpłatnego pobrania wyciągu z tego rejestru (wyciąg

zawiera dane dot. Emitenta, emisji oraz informacje z rejestru akcjonariuszy dotyczące danego

Akcjonariusza). W aplikacji eRA z perspektywy Akcjonariusza, Akcjonariusze będą mieli również

dostęp do powiadomień i raportów, gdzie będą zamieszczanie kierowane do niego informacje.

Zakres funkcjonalności aplikacji eRA (perspektywa Akcjonariusza) będzie sukcesywnie

rozszerzany a informacje będą udostępniane Akcjonariuszom na ww. stronach dedykowanych dla

Akcjonariuszy.

 

3. Dane Akcjonariuszy

PKO BP BM uprzejmie informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz prawidłowej

weryfikacji tożsamości Państwa Akcjonariuszy, w trakcie pierwszej wizyty Akcjonariusza w POK PKO

BP BM będzie przed rozpoczęciem jego obsługi prosił o potwierdzenie przez Akcjonariusza danych

przekazanych przez Spółkę.

Ww. aktualizacja danych nie będzie uniemożliwiała korzystania z aplikacji eRA, z zastrzeżeniem

sytuacji w której dane Akcjonariusza przekazane przez Spółkę / Spółki nie będą zgodne a także nie

będą zgodne z danymi PKO BP BM., w tych szczególnych przypadkach Akcjonariusze przed

uzyskaniem dostępu do funkcjonalności aplikacji eRA będą musieli dokonać identyfikacji tożsamości w

POK PKO BP BM.

 

REGULAMIN PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY

REGULAMIN PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY

 

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Zarząd spółki Browar Pilsweizer Spółka Akcyjna z siedzibą w Siołkowej 264, 33-330
Grybów (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie
ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.
1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w
celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym
pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie
Spółki w Siołkowej 264, 33-330 Grybów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w
godzinach od 8:00 do 14:00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o
wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na
komunikację z akcjonariuszami.

Menu